İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Şartları

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Şartları
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Şartları

Vakıf, İstanbul Sanayi Odası üyeleri girişimleri ile takvimler 21 Mart 1994 tarihini işaret ederken; eğitim alanındaki ve sosyal alanlardaki sorunların çözümüne yönelik kurulmuştur. İstanbul sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinin ülkemizin kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Sanayi üretimine ilişkin konularda özellikle mesleki eğitim ve sanayi iş birliğini öngören çalışmalara büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda başarılı öğrencilere burs desteği verilmekte, aldıkları eğitimle ilgili endüstri stajı imkânı sunulmakta ve düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Burs Türleri ve Şartları

İstanbul Sanayi Odası Vakfı tarafından öğrencilere sağlanan burs türleri şu şekildedir:
Yükseköğrenim (Lisans) bursları:
Burslar yükseköğrenim kurumlarında hazırlık ve birinci sınıf ya da ara sınıf öğrencilerine sağlanmaktadır. Bursun dağıtımı esnasında devam edilen sınıfın herhangi bir önemi olmamakla beraber, maddi imkanları elverişli olmayan öğrenciler arasında başarı sıralaması yapılır. Yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan bu burs için öğrencilerin yerine getirmesi gereken başarı yeterlilik şartları:
Hazırlık ve Birinci sınıflar için:
Vakfa yapılan başvurularda sınavda ilk 10.000’e girenlere öncelik tanınacaktır. Her öğrenci;
ÖSYM Sonuç Belgesini,
Okula giriş sırasını gösteren ve öğretim kurumu tarafından verilen resmi giriş belgesini,
Güncel sdli sicil kaydı belgesini,
Burs için gerekli ve şartlarında ilan diğer belgeleri Vakfa verir.

Ara sınıflar için:
Normal eğitim programında başarısız dersi olmayan, yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan veya 100 üzerinden en az 75 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya verilmektedir. Her öğrenci;
Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları gösteren öğretim kurumu belgesini,
Bütün derslerin genel not ortalamasını gösterir öğretim kurumu belgesini,
Kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini,
Burs için gerekli diğer belgeleri Vakfa verir.

Yüksek lisans (Master) bursları,
Doktora bursları,
Bağışlı burslar:
Şartlı burslar,
Şartsız burslardır.
Burs verilecek öğrencilerde aranan nitelikler şunlardır:


T.C. Vatandaşı olmak,
Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
Gelir düzeyi düşük olmak,
Asgari başarı koşullarına haiz olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmaktır.


Karşılıksız burs almakta olan öğrencinin öğrenim durumu, ilgili personel tarafından devamlı takip ve kontrol edilir. Vakıfta her öğrenci için bir dosya tutulmaktadır. Bu dosyalarda öğrenciye yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilere ait öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi amacıyla bütün burs almakta olan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.